Veiviseren

Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal drives i klubben, og ikke enkeltindivider.

Er det tvil om hvordan man skal forholde seg, så søk råd og forståelse hos andre tillitsvalgte og styret. Beslutninger skal måles opp mot den effekt den vil ha på den enkeltes opplevelse, selvtillit, miljøet og «morskjærligheten».

Last ned og les: Veiviseren Melhus Fotball – Versjon 2017

Fotball er for de fleste 90% moro og aktivitet,
og 10% satsing mot de store stjerner.

Veiviseren er godt innenfor NFF sine retningslinjer, herunder fair play, både for å skape en sosial plattform og en sportslig utvikling. Vi kan ikke ta ut enkeltsetninger fra regelverket og la de bli styrende, det må helhetsbilde til. NFF retningslinjer består av en rekke uttalelser som kan ha målkonflikt i seg når en person legger vekt på en uttalelse, og en annen person legger vekt på en annen uttalelse. I slike tilfeller må det nødvendigvis bli uoverensstemmelser i hva man mener er det «rette»!

Kanskje det viktigste fra NFF om barnefotball – som angir to helt overordnende mål – er dette:

 • Alle ledere og trenere i barnefotballen skal bidra til at all fotballaktivitet i klubbregi er til barnets beste.
 • Barna skal gis mulighet til å oppleve et fotballspill tilpasset deres eget utviklingsnivå.

Spørsmålene er:

 • Hva er til barnets beste (dvs for hvert enkelt barn med sine forutsetninger)?
 • Hvilken mulighet gis den enkelte til å oppleve et fotballspill tilpasset deres eget utviklingsnivå?

«Den beste opplevelsen» og dermed
også «flest mulig – lengst mulig.»

Det er svaret på de to spørsmålene som sannsynligvis er nøkkelen til «Den beste opplevelsen» og dermed også «flest mulig – lengst mulig» – og det er dette svaret Veiviseren prøver å gi!

Her handler det ikke om resultatoppnåelse eller fokusering på toppspill, men om at den enkelte skal ha «Den beste opplevelsen» Det stiller store krav til at de voksne må være sitt ansvar bevisst!

Les styringsområder: Veiviseren Melhus Fotball – Versjon 2017

Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal drives i klubben

Definisjoner

 1. Jevnbyrdighetsprinsippet innebærer at det enkelte lag er sammensatt slik at det er jevnbyrdighet til motstanderen.
 2. Differensiering innebærer at spillerne settes sammen i grupper etter ferdighets – og mestringsnivå, og gis tilpasset trening og kamp. Differensiering er ikke det samme som topping av lag. Topping av lag innebærer at det er de beste spillerne av alle spillere i et lag som får spille, mens andre spillere på laget som ikke har det samme ferdighetsnivå spiller mindre eller ikke blir tatt med i laget. Differensiering er et virkemiddel for at alle spillere skal få sterkere involvering, lengre spilletid og flere ballberøringer i kamp og trening. Differensiering skal benyttes slik at trening og kamp oppleves positivt for den enkelte spiller – uansett ferdighet – og mestringsnivå.Det skilles mellom pedagogisk differensiering og organisatorisk differensiering:

  Pedagogisk differensiering 
  foregår i selve treningsøkta på eget lag ut fra blant annet ferdighetsnivå og tilpassede øvelser.Organisatorisk differensiering er å differensiere gjennom lagsoppsett og gjennom påmelding i serie og treningskamper – innen egen aldersgruppe eller en aldersgruppe høyere.
 3. Hospitering defineres som bevisst å gi en spiller som trenger det, større sportslige utfordringer over en tid/periode. Alle tiltak utover 3 treninger pr mnd på et høyere ferdighetsnivå for den aktuelle spiller skal defineres som hospitering, og styres av sportslig team, og hvor styret har avgjørende myndighet om konflikt skulle oppstå. Flytting av spillere mellom kjønn på samme årstrinn i barnefotball t.o.m 10 år defineres ikke som hospitering.
 4. Gutter og Jenter er inndelt i Årskull. I de tilfeller det er hensiktsmessig kan sportslig team etter råd fra HT bruke regler for differensiering og hospitering mellom kjønn.

Versjon: Melhus Fotball 2017