Medlemskontingent

For å drive organisert aktivitet i Melhus IL er alle pliktig til å være registrerte medlemmer (personlig medlemskap). Dette er i henhold til § 3 Medlemmer i Melhus IL sin Lovnorm. Les mer under utdrag fra lovnorm nedenfor.

Det etablert nye rutiner og betalingsrutiner for medlemskontingenten. Du vil å få en e-post med giro som du kan betale, alternativt gå inn på Min Idrett og betale derfra.

 

Registrer deg

Registrere deg på MIN IDRETT og oppdatere sine personlige opplysninger. Dette vil for framtiden være kjernen i medlemsadministrasjon i idrettsNorge.

Medlemskontingenten for 2018 er kr 100,- pr person.

Husk at du må ha medlemskap for at forsikringsordninger skal gjelde, det holder ikke å betale treningsavgift.

Utdrag fra lovnorm Melhus IL

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

Les mer om medlemskontingenten på http://www.melhusil.no

 

Husk også å betale treningsavgift

Treningsavgiften for 2018 holdes på samme nivå som før. Les mer her